توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی 

 

 

چکیده

یکی از موضوعات اساسی، تعیین نسبت به روند توسعۀ سیاسی و نظام حکومتی است. تلازم بین توسعۀ سیاسی و نظام حکومتی مبتنی بر ارادۀ مردم، از جمله موضوعاتی است که معیار و ملاک ارزیابی قابل قبولی در سنجش نظام های مردمی و از جمله نظام مردم سالاری دینی است.

شناخت توسعۀ سیاسی و تعیین شاخص ها و مؤلّفه های تأثیرگذار آن بر روند تحوّلات سیاسی جامعه و تلازم آن با مردم سالاری دینی، منجر به طرح این سؤال خواهد شد که رابطۀ بین مؤلّفه های شکل دهندۀ توسعۀ سیاسی با مؤلّفه های شکل دهندۀ توسعۀ سیاسی با مؤلّفه های مردم سالاری دینی چگونه است؟ شاخص های توسعۀ سیای با مردم سالاری دینی در چه سطحی از همگونی قرار دارند؟ در پاسخ به این سؤال، ضمن معرفی ارکان و اصول مردم سالاری دینی که مبتنی بر آموزه های دین اسلام، ارادۀ عمومی مردم مسلمان با تأکید بر رضایت مردم، ارزش مداری، حق مداری، قانون محوری می باشد، تلاش خواهد شد نسبت توسعۀ سیاسی با نظام مردم سالاری دینی تبیین شود.

مقدمه

انسان دائماً درصدد است تا وضع خود را بهبود بخشد و براساس ذات تکامل خواه از وضعیت موجود خویش به سوی وضعیت مطلوب ارتقا یابد. این میل ذاتی موجب تمایل به پیشرفت، تکامل و توسعه شده است.

بنابر این، توسعه به مفهوم تغییر و تحوّلات مطلوب برای فرایندهایی که در جوامع مختلف عمومیت دارد، مفهوم جدیدی نیست و جوامع بشری در شرایط زمانی و مکانی و با سرعت های گوناگون با رفع چالش های اجتماعی به سوی توسعه حرکت کرده اند. سؤالی که در خصوص مفهوم توسعه، توجه نظریه پردازان را جلب کرده، منجر به ارائه تعاریف متعدّدی شده است.

از آنجا که توسعه مفهومی هنجاری است، تنها یک تعریف مورد قبول برای آن وجود ندارد. برای توسعه، تعاریف مختلفی ارائه شده است که گزیده ای از این تعاریف عبارتند از: توسعه؛ یعنی دور شدن از توسعه نیافتگی؛ یعنی رهایی از چنگال فقر (میردال، 1366، ص 315). توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در شناخت نهادهای اجتماعی - اداری و نیز ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد (ازکیا، 1364، ص 18). در متون مربوط به ملت گرایی، معمولاً توسعه به عنوان یک فرایند دگرگونی و رشد تدریجی یا ناهمزمان تعبیر می شود. توسعۀ تدریجی به پیشرفت خطی از مرحله سنتی به مرحله نو اشاره دارد و توسعۀ همزمان حاکی از یک رشته تغییرات پیچیده در آهنگ رشد بخش های مختلف جامعه است (چیلکوت، 1378، ص 422) و در نهایت، در فرهنگ علوم سیاسی، توسعه پروسه ای چند بعدی مطرح شده که معمولاً به طور ضمنی معنای تغییر از یک حالت نامطلوب به حالت مطلوب را در بر دارد.

توسعۀ سیاسی و مؤلّفه های آن

با وجود میل مشترک زندگی بشری به توسعه، اجماعی از سوی صاحب نظران در بیان تعاریف مربوط به توسعه وجود ندارد، اما وجه اشتراکاتی در تعاریف مربوط به توسعه وجود دارد و آن این است که «انسان» هم عامل توسعه و هم برخوردار شونده از توسعه است. از این رو، هر اندازه زمینۀ مشارکت مردم در امر توسعه، گسترده و فعّال تر شود، شتاب و دوام روند توسعه بیشتر می شود. توسعۀ سیاسی مفهومی است که از بطن توسعه گرایی نشو نمو یافته و نظریه ها و دیدگاه های مختلفی را به خود اختصاص داده است. توسعۀ سیاسی به عنوان یک مفهوم مستقل علمی از سنت علمی یا سابقه ای برخوردار نیست و تنها بعد از دوران جنگ جهانی دوم به خصوص در دهۀ 1970 به عنوان یک مبحث علمی مستقل به طور جدّی وارد حوزۀ علم سیاست شد. البته سنت علمی قرن نوزدهم، به مفهوم تغییر و دگرگونی اجتماعی توجه داشت. «اگوست کنت» با تحلیل توالی سه مرحلۀ تاریخی، «اسپنسر» با تفسیر جوامع بر مبنای گذار از مرحلۀ همگنی به مرحلۀ ناهمگنی، «دور کیم» با اصطلاح گذار جوامع از وضعیت همبستگی مکانیک به سوی همبستگی ارگانیک، به عنصر تحوّل و دگرگونی اجتماعی پرداختند. (بدیع، 1376، ص 2)

دربارۀ تعاریف مربوط به توسعۀ سیاسی، اجماع نظری وجود ندارد. تمام تعاریف موجود از زوایای مختلف، ویژگی های توسعۀ سیاسی را تا حد قابل قبولی مشخص کرده اند. «آلموند» و «کلمن» متغیّرهای بنیادی توسعۀ سیاسی را «درجۀ استقلال» و «تخصص گرایی» می دانند (قوام، 1371، ص 11). «هانتینگتون» مفهوم توسعۀ سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی، مورد ارزیابی قرار داده، بر این اعتقاد است که فرایند توسعۀ سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدتر فراهم می کند. لذ ا نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد.

«پاسا» بر معیار و متغیّر خاصی در مورد توسعۀ سیاسی تأکید نکرده و مفاهیم گوناگونی را برای توسعۀ سیاسی در نظر می گیرد که این مفاهیم را می توان به شرح ذیل توضیح داد:

- توسعۀ اقتصادی بر اساس تقویت ارزش ها و سنت های دموکراتیک؛

- توسعۀ سیاسی مترادف با نوسازی سیاسی؛

- تجهیز تودۀ مردم جهت مشارکت در توسعۀ سیاسی؛

- توسعۀ سیاسی را باید بر مبنای سیاست جوامع صنعتی غرب ملاحظه کرد؛

- توسعۀ اقتصادی، پیش نیاز توسعۀ سیاسی؛

- لازمۀ توسعۀ سیاسی، توسعۀ اداری و قانونی است؛

- توسعۀ سیای، تجهیز قدرت است.

ابهامات و چالش های موجود در نظریه های توسعۀ سیاسی در نیمۀ دوم قرن بیستم، دغدغۀ فکری را پیش روی اندیشمندان و جامعه شناسان قرار داده است. «رونالد چیلکوت» در کتاب «نظریه های سیاست مقایسه ای» نظریه های مربوط به توسعۀ سیاسی را در سه تقسیم بندی ذکر کرده است: اول، نوشته های مرتبط با مفهوم دموکراسی؛ دوم، نوشته های معطوف به ابعاد توسعه و دگرگونی؛ سوم، نوشته های مربوط به بحران ها و عواقب توسعۀ سیاسی. (چیلکوت، بی تا، ص 414)

از دیدگاه دیگری، نظریه های توسعۀ سیاسی به دو دسته تقسیم شده است. یکی از نظریه هایی که توسعۀ سیاسی را در پیدایش برخی ویژگی ها در ساخت دولت می دانند؛ از جمله: کارایی، انجام کارویژه های حکومتی، نظم و کنترل و... . دوم، نظریه هایی که به جای دولت بر جامعه تأکید دارند و گسترش توانایی های جامعه از جمله: رقابت مسالمت آمیز، مشارکت گسترده، انتظام یافتن علایق اجتماعی و غیره را شرط توسعۀ سیاسی می دانند. (بشیریه، 1377، ص 72)

این دسته از نظریه ها وجود یک دولت توانمند، مردم سالار و توسعه گرا را در صدر توسعۀ سیاسی می دانند تا بتوانند تأمین امنیت، ایجاد سیستم قضایی کارآمد و استقرار نظام تأمین اجتماعی را برای قشرهای مختلف ایجاد کنند.

توسعۀ سیاسی به عنوان یکی از محوری ترین مسائل کنونی جوامع عبارت است از مشارکت سیاسی آگاهانه، اختیاری، ارادی و فعّال اکثریت اعضای جامعه و شهروندان و نهادمندی تشکّل های سیاسی. اصول و شاخص های توسعۀ سیاسی عبارتند از:

- وجود رقابت نهادینه شده؛

- امکان پذیری مشارکت؛

- امکان تحرّک اجتماعی.

براساس تعریف فوق، آنچه در غرب تحت عنوان توسعۀ سیاسی مطرح شده است ضمن اشتراک اصولی با توسعۀ سیاسی در ایران، تفاوت هایی نیز دارد. از آنجا که در اسلام، جهت آن است که انسان به سوی آنچه تکامل است هدایت شود، لذا با تفسیر مدرنیستی غرب تفاوت دارد. اگر قوانین تحکّمی بیشتری در اسلام نسبت به غرب مشاهده می شود، ناشی از تفسیر اسلام از انسان و هدفی است که در هدایت انسان مطلوب می داند.

با شناخت توسعۀ سیاسی و تعیین مؤلّفه های تأثیرگذار آن بر روند تحوّلات سیاسی جامعۀ پیشرفته سؤال این است که: نسبت بین مؤلّفه های شکل دهنده به توسعۀ سیاسی که اجزا و عناصر اصلی فرایند توسعۀ سیاسی را تشکیل می دهند، با مؤلّفه های مردم سالاری دینی چگونه قابل ارزیابی است؟

همان گونه که اشاره شد شاخص های عمدۀ توسعۀ سیاسی، ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت سیاسی برای اکثریت جامعه و نهادمندی تشکّل های سیاسی به منظور ایجاد رقابت مسالمت آمیز و وجود یکدولت قدرتمند، مردم سالار و توسعه گراست. لذا در پاسخ به سؤال مقاله، سعی خواهد شد با تحلیل ماهیت مردم سالاری دینی و ویژگی های آن، مؤلّفه های توسعۀ سیاسی در نظام مردم سالاری دینی بررسی شود.

ماهیت مردم سالاری دینی

مردم سالاری دینی ریشه در شکل حکومت جمهوری اسلامی دارد. مؤلّفه های این شکل حکومت قطعاً می بایست در اندیشه های سیاسی دینی قوام یافته باشد؛ چرا که جمهوری اسلامی بر دو پایۀ جمهوریت و اسلامیت بنا گذاشته شده است؛ یعنی شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوۀ آرایش نهادهای آن، جمهوری است؛ اما محتوای آن، اسلامی است. پس محتوایی بودن این شکل از حکومت مردمی در اندیشه های سیاسی اسلام قابل تبیین است و هیچ گاه در خارج از چارچوب اندیشۀ سیاسی اسلامی تحلیل پذیر نیست. به عبارت دیگر؛ اسلامی بودن جمهوری در ایران منطبق بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی است. امام خمینی (ره) در این خصوص می فرمایند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. (امام و انتخابات، 1370، ص 47)

سخن فوق در تجلیل از مردم سالار دینی مبیّن این نکته است که واژۀ «جمهوری» نماینده و بیانگر حق و حقوق برای شهروندان کشور است؛ ولی واژۀ «اسلامی» مشعر به تکلیف و عمل به وظیفۀ شرعی و مهم ترین اقدام انقلاب اسلامی، ترکیب جمهوری با اسلام است. اکثر مردم کشور مسلمانند و خوانان مشارکت و بیعت با حکومت دینی هستند و همگانی است، همین مفهوم و گرایش اکثریتی را تأیید و در اصول خود از جمله اصل چهارم، به محتوای حکومت جمهوری اسلامی اشاره می کند.

بنابر این، قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموکراتیک اسلام به حضور مردم در مسائل اجتماعی و از مصادیق بارز نظام مردم سالاری است و تلاشی است که امام (ره) با الهام از مکتب اسلام برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان داشتند؛ چرا که هدایت محتوایی بُعد مردم سالاری، تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است.

به طور کلی مؤلّفه های مردم سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) با بهره مندی از مفهوم بیعت و کار کرد مشارکتی آن، مانعی برای رشد دموکراسی در ایران نیست و در بسیاری از آموزه های دینی از قبیل اجتهاد، اجماع، اختیار، شورا، حق انتخاب، مشارکت، مقبولیت نظام سیاسی و... به سهولت قابل دسترسی است. در واقع؛ حکومت استبدادی و خودکامه، هیچ پایگاهی در اندیشۀ اسلامی و فلسفۀ حکومتی اسلام به ویژه شیعه ندارد و زمینۀ حاکمیت مردم و مردم سالاری، مبتنی بر ایمان و آرمان اکثریت جامعه شکل می گیرد.

مردم سالاری دینی جزء ذات و خمیر مایۀ اندیشۀ سیاسی اسلام است. این واقعیت، به ضرورت نگاه به چارچوب نظام اسلامی از درون اندیشه های اسلامی اهمیت می دهد که تبلور آن در قانون اساسی تدوین شده است. غایت انقلاب اسلامی نیز احیای مجدد و تقویت پایه های مشارکت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه کردن این رکن مردم سالاری دینی، تأکید رهبری انقلاب بر ایجاد سازمان ها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بود. اکثر انقلاب ها در راستای تحقق نهاد قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعّال نبودند و شاید از جهاتی حرکت در این سمت و سو را مخاطره آمیز می دانستند. اما انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظام و نسق قانونی سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت کوتاهی قانون اساسی آن که کلّیت بسیار مترقّی و مردمی دارد، تدوین و از طریق همه پرسی تصویب و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و نهادهای قانونی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.

ارکان و اصول مردم سالاری دینی

به طور کلی نظام مردم سالاری بر سه رکن استوار است (نبوی، بی تا):

1.آموزه های دین اسلام

در مردم سالاری دینی، مکتب اسلام و آموزه های وحیانی، مبنای اندیشه و رفتار اجتماعی قرار می گیرد و دین اسلام، مبانی، اصول و موازین فردی و اجتماعی را نشان می دهد. البته در بسیاری از جزییات و فروعات، ممکن است دین اسلام نظر خاصی نداشته باشد که در آنجا به عقل جمعی و نظر متفکّران اسلامی مراجعه می شود و در نهایت، رهبری دینی نظرات را یک دست می کند و به یک تصمیم می رساند. بنابر این، آموزه های دینی کمک می کنند که مردم اصول و مبانی را بیابند، درک کنند و آنها را مبنای حرکت قرار دهند.

اصل دوم قانون اساسی ناظر بر تأکید بر همین رکن است که «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

1.خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛

2.وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین؛

3.معاد و نقش سازندۀ آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛

4.عدل خدا در خلقت و تشریع؛

5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا».

همچنین اصل چهارم قانون اساسی به تشریح رکن دین و مکتب در حاکمیت اسلامی می پردازد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».

2. ارادۀ عمومی مردم مسلمان

نقش مردم در مردم سالاری دینی این است که براساس مبانی و موازین و آموزه های دینی که از دین و از طریق دین شناسان می گیرند، در تمام امور دست به انتخاب می زنند؛ یعنی رئیس جمهور و نمایندگان خود را در قوۀ مقننه انتخاب می کنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمی و دینی شان را انتخاب می کنند. بنابر این، در عرصۀ تعیین نمونه ها و مصادیق، مردم نقش کامل و تمام عیار دارند.

اصل ششم قانون اساسی، رکن مردمی بودن و مردم سالاری نظام را چنین بیان می کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیّن می شود».

با توجه به وجود مباحث مختلف پیرامون مسئلۀ دخالت عمومی افراد جامعه در تعیین سرنوشت جامعۀ خود، طیف نظریات دانشمندان اسلامی دربارۀ ارزش آرای عمومی در نظام مردم سالاری دینی را می توان به دو نظریه تقسیم کرد:

نظریۀ اول معتقد است که در چارچوب موازین اسلامی، مشارکت عمومی و استناد به آرای اکثریت برای تعیین تمام موارد و مصادیق سیاسی، تکلیفی دینی است و به مشارکت در برخی موارد و نفی مشارکت در برخی دیگر منحصر نمی شود. این نظریه، پس از تأکید بر رعایت معیارها و موازین اسلامی در رفتار سیاسی، در تمامی موارد از انتخاب رهبری جامعه اسلامی گرفته تا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهر داران و... ، مشارکت عمومی را معتبر و موجّه می داند و رأی عمومی را لازم الاتباع تلقّی می کند. در این مشارکت، دین شناسان نیز تنها به عنوان افرادی از مردم، که تأثیر و راهنمایی شان برای دیگران نیز مفید است، حضور دارند. البته پذیرفتنی است که در موارد متعدّدی انتخاب مستقیم به انتخاب با واسطه تبدیل شود؛ نظیر انتخاب رهبری که به دلیل اهمیت بسیار بالای آن و تضمین انتخاب مطمئن، از انتخاب مستقیم توسط مردم به شکل انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان درآمده یا نظیر انتخاب وزرا و بسیاری از هیئت های انتخابی نظام در امور سیاسی مختلف که برای پرهیز از مراجعۀ زود به زود به آرای عمومی، که تقریباً محال است، به انتخاب نمایندگان مجلس یا هیئت دولت یا وزیران که خود منتخب مجلس اند، واگذار شده است. نکتۀ مهم این است که بر اساس این نظریه، تمام مصادیق رفتار سیاسی در نظام مردم سالاری دینی، به نوعی مستند به مشارکت عمومی و مبتنی بر آرای عمومی است که از مصادیق بارز و مهم توسعۀ سیاسی به شمار می رود.

نظریۀ دوم معتقد است که استناد به آرای اکثریت در گسترۀ مشارکت سیاسی عمومی در نظام حاکمیت اسلامی، محدود به پاره ای از موارد و مصادیق رفتار سیاسی است و بخش وسیعی از موارد مزبور را در بر نمی گیرد. طبق این نظریه، دین شناسان و متخصصان در موارد بسیاری می توانند به خوبی از عهدۀ تشخیص رفتار سیاسی صحیح و در چارچوب موازین اسلامی بر آیند و لذا، جامعۀ اسلامی نیزای به استفاده از مشارکت عمومی در موارد مذکور نخواهد داشت. این نظریه، احتمالاً مشارکت سیاسی عمومی را محدود به موارد کاملاً عرفی و عادی نظیر انتخاب رئیس اتّحادیه های صنفی و حداکثر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می کند و فرض نمایندگان انتصابی در کنار نمایندگان انتخابی را نیز کاملاً موجّه می داند و در بسیاری موارد، به نقش و مشارکت عمومی اعتقادی ندارد. چنین نگرشی به وضوح با قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است.

مراجعه به اندیشه ها، آرا و سیره امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به وضوح نشان می دهد که ایشان مطرح کنندۀ نظریه اول بوده و بر مشارکت تمام عیار مردم مسلمان در مصادیق رفتار سیاسی، تصریح و تأکید کرده و در بیانی صریح و رسا، نظریۀ «محدود کردن مشارکت سیاسی عمومی» و پیامدهای آن؛ یعنی اختصاص مشارکت سیاسی در مصادیق و نمونه هایی به مجتهدان و دین شناسان را رد کرده و آن را توطئه ای بزرگ برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی به شمار می آورند: «بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان؛ یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئۀ سابق بدتر است برای ایران، برای اینکه آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد». (صحیفه نور، ج 18، ص 246)

3.رهبری دینی

نقش رهبر در نظام مردم سالاری دینی این است که جامعه را در اندیشه، رفتار و برنامه ریزی اجتماعی بر اساس موازین و اصول اسلامی هدایت کند. در این نظام به بحث دربارۀ رهبری دینی از دو زاویه نگریسته می شود: یک نگاه این است که رهبر چه کسی باشد؛ یعنی رهبر باید دارای چه مشخصه ها و ویژگی هایی باشد؟ در اینجا سخن از اصول و مبانی دینی است. ویژگی های رهبری در نظام مردم سالاری دینی را تبیین کرده اند، نظیر عدالت، تقوا، توانایی ادارۀ جامعه، اجتهاد در مسائل و اصول و مبانی دینی و همچنین شرایط دیگری که مورد توجه است. این ویژگی ها، از مبانی و اصول اسلامی استخراج می شوند. نگاه دوم این است که رهبر چگونه باید حکومت کند؟ تنها چه کسی باید حکومت کند، کافی نیست؛ چگونه حکومت کردن هم باید مورد توجه قرار گیرد. (نهج البلاغه، نامه 53)

حکومت های غیر دینی جدید، اغلب به چگونه حکومت کردن پرداخته اند؛ در حالی که در مردم سالاری دینی در خصوص مسئلۀ رأس حاکمیت، همزمان به دو مسئله توجه می شود: اول اینکه، رهبر نظام چه کسی باید باشد و چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دوم اینکه، چگونه باید حکومت کرد و اصول و موازین دینی را در قالب نظام مردم سالاری دینی در جامعه عملی کرد؟

اصل پنجم قانون اساسی به رکن رهبر نظام به خوبی توجه کرده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می شود».

نظریۀ نقش گسترده و عمومی مردم در انتخاب رهبر جامعۀ اسلامی، مورد توجه جدّی حضرت امام (ره) بوده و در موارد متعدّدی بر آن تأکید و تصریح کرده اند؛ از جمله: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است». (صحیفه نور، ج 21، ص 129) مقولۀ توسعۀ سیاسی را می توان در سراسر قانون اساسی ملاحظه کرد، به ویژه در نحوه و کیفیت مشارکت سیاسی مردم. در قانون اساسی اصول متعدّدی وجود دارد که بر مشارکت همه جانبۀ مردم در امور سیاسی جامعۀ اسلامی تصریح و تأکید کرده است. علاوه بر آن، مقدمۀ این قانونن نیز بر مشارکت عمومی تأکید ورزیده است. اصل ششم تصریح می کند که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. در اصل یکصد و هفتم دربارۀ تعیین رهبر آمده است: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاس و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

با عنایت به ارکان سه گانۀ مذکور می توان اذعان کرد نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سه رکن نظام مردم سالاری دینی قائل شده، نقشی همگون و هم بافت است. بنابر این، نظام جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از مشروعیت الهی و مردمی است که در آن، مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونۀ بارز دولت توانمند، مردم سالار و توسعه گرایی است که در صدر فرایند توسعۀ سیاسی قرار دارد.

اصول مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی

«مردم سالاری دینی» به مثابۀ یک روش در ادارۀ جامعۀ اسلامی، مبتنی بر اصولی است که ملاکها و معیارهای اساسی توسعۀ سیاسی و شاخصه های آن را در بر دارد که به تفریق در فرمایش های رهبری آمده اند.

اصل اول، رضایت مردم

حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می کند و همین رضایتمندی، پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات است. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلّق به خود می دانند. لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمان ها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند. بر اساس اصل رضایتمندی، امکان پذیری مشارکت سیاسی فراهم خواهد شد و مشارکت ارادی از مصادیق توسعۀ سیاسی است.

«رضایتمندی» در این مقام، گسترۀ وسیعی را شامل می شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تأکید شده است، عبارتند از:

1.خدمتگزاری به مردم: نظام سیاسی موظّف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحۀ اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابۀ «عبادت» یاد کرده و معتقدند که حکومت با بسیج تمامی توانایی هایش نباید در تحقق آن کوچک ترین کاهلی روا دارد: «تکلیف و وظیفۀ مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است». (روزنامه کیهان، 28 آبان 1379)

در واقع؛ چنین نظام سیاسی مبتنی بر خدمتگزاری به مردم، از دولتی توسعه محور و مردمی و در عرصۀ مطالعات توسعۀ سیاسی از مشروعیت، هویت و اقتدار لازم برخوردار است.

2.خلوص در خدمتگزاری: در نظام اسلامی، کارگزاران نه تنها مکلّف به رفع نیازمندی های مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظّفند این کار را بدون هیچ گونه منّتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر؛ نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوایج مردم بدون منّت صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم رعایت این اصل را نکنند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک نکرده اند: «منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطۀ برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است». (روزنامه جمهوری اسلامی، 13/9/1379)

بنابر این، اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابۀ یک اصل از «مردم سالاری دینی»، مکرر مورد توجه قرار داده و در جایی به صراحت اظهار داشته اند: «در نظام مردم سالاری دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان، ... یک اصل مهم است». (مقام معظم رهبری، 1//9/1379)

اهمیت این اصل تا آنجاست که ایشان در تقسیم بندی وجود دوگانۀ مردم سالاری دینی به دو وجه تأسیسی و تحلیلی، خدمتگزاری را تجلّی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته، از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی راجح می دانند: «وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدّی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست». (مقام معظم رهبری، 1/9/1379)

تأکید بر عنصر خودآگاهی و حضور سیاسی در روابط دولت و ملت و رعایت اصل پاسخگویی به مردم از وجوه ارزشمند توسعۀ سیاسی است. چنان که از عبارت فوق بر می آید، یک نظام مردم سالار از دید گاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتّکای بر آرای عمومی، نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده نکند. چنین خط مشی ای رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده، رضایت خالق را نیز کسب می کند. اجتماع این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهرۀ منحصر به فرد مردم سالاری دینی را شکل می دهد.

اصل دوم، ارزش مداری

ایجاد تقابل بین خواست مردم و ارادۀ الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب است که به صورت ناشایسته ای به حوزۀ سایر ادیان و از جمله اسلام تسرّی داده شده است (افتخاری و کمالی، 1376). این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده های مسلمان مدّنظر است و این تصوّر که می توان ایمان و ارزش های دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت، باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تأکید بر بُعد ارزش محورانۀ آن اظهار می دارند: «نباید عده ای تصوّر کنند که افکار عمومی، یک منطقۀ آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدّسات مردم با تحلیل های غلط، شایعه سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند». (رونامه جمهوری اسلامی، 10/12/1379)

به عبارت دیگر؛ در اندیشۀ سیاسی اسلام، همه اعم از حاکمان و مردم موظّف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی یا گروهی بتواند پای خود را فراتر از حدود الهی بگذارد.

بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش های اسلامی معنا و مفهوم می یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می شود که ارزش های حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی تجلّی دارند. لذا وقتی گفتمان سیاسی تغییر کند، معنای مردم سالاری نیز تحوّل می بابد. ولی به هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می کنند: «تلاش هایی می شود که مسائل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو، به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت این است که همه، راه هایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش ها، گشودن گره ها، تبیین آرمان ها و هدف ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمان های عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند».

به عبارتی؛ خواست مردم، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که در آن ارزش های اسلامی حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گسترۀ مردم سالاری را مشخص می سازد.

بنابر این، «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچ گاه از در تعارض با دین و ارزش ها و اصول آن در نمی آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به طور مشخص آن را از دموکراسی غربی جدا می کند. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی یا تضعیف آن تعلّق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری محتوای ارزشی خود را از دست می دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تأکید مقام رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزش های دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تأکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و اینکه در حوزۀ ارزش ها جای تسامح و مجامله ای وجود ندارد: «مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و به خصوص جوان ها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر ترسیم کرده، یک راه روشن است؛ راهی است که با استدلال و فلسفۀ محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است».

حکومت اسلامی از آنجا که مؤیّد به تأیید الهی و تأسیس الهی و تأسیس مردمی است، موظّف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالت های خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را به دنبال دارد. به عبارت دیگر؛ هم دولت و هم ملت، مکلّف به اجرای چارچوب و مبانی ارزشی ترسیم شده هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستد: «بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... ارادۀ دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت و محصور بودن در مسائل شخصی خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه نورانی خواهد شد».

اصل سوم، حق مداری

مراجعه به رأی مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندی های مشروع ایشان، دو بُعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می دهند و خداوند، مردم را در این دو زمینه صاحب حق قرار داده است. بنابر این، نظام اسلامی نه از باب لطف، بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می گذارد: «در نظام اسلامی، ادارۀ کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست، بلکه حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفۀ سنگین تر آن است».

تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و اینکه حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران، به مراتب بیشتر است. بنابر این، توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظّف است حق مردم را ادا کند و در غیر این صورت، باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.

اصل چهارم، قانون محوری

از آنجا که شیرازۀ امور و انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود آن است، مردم سالاری نیز نمی تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. به همین علت، رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تأکید بر مبنایی بودن اصل قانونگرایی در تحقق شعار اساسی عدالت، معتقدند یکی از پایه های مهم توسعۀ سیاسی، تحقق عدالت از جمله عدالت سیاسی است: «توسعۀ همه جانبه و پیشرفت کشور، بدون عدالت امکان پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می یابد».

بدین ترتیب، ایشان بر یکی از اصول مهم مردم سالاری؛ یعنی رعایت قانون در وجود مختلف آن اعم از تنظیم روابط بین مردم و روابط مردم با حاکمان، انگشت می گذارند. از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردم رسیده است.

ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمۀ تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در انداخته و طرح همه پرسی را برای این منظور ارائه داده بودند، چنین اظهار داشتند:«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینش ها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسّم و تبلور پیدا کرده است».

بنابر این، می توان چنین نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیّر» بودن آنها در قانون اساسی تأکید شده است، نمی تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر؛ مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول است.

رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می کند و آن را از افتادن در ورطه های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت طلبی را به عنوان خطیر در تأیید مردم سالاری دینی مورد توجه قرار داده، اظهار می دارند: «ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود». (روزنامه جمهوری، 13/9/1379)

ویژگی های نظام مردم سالاری دینی و توسعۀ سیاسی

مردم سالاری دینی برخاسته از آموزه ها و اعتقادات اسلامی است و به طور واقعی و حقیقی با مردم ارتباط و پیوند دارد. چنین نظامی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاصی است که نظام های شناخته شده از جمله لیبرال دموکراسی غرب فاقد آنهاست. لیکن معیارها و ملاک های اصلی توسعۀ سیاسی که با جامعۀ دینی متناسب است و در مقدمه به آن اشاره شد، در مردم سالاری دینی جایگاه ممتاز دارند.

1. پیوند عمیق دینی وعاطفی مردم با مسئولان نظام

در بسیاری از کشورهای مدّعی دموکراسی و لیبرالیسم، ارتباط و پیوند بین مردم و مسئولان نظام، پیوند عمیق و عاطفی نیست. حضور آنان در بین مردم و میزان استقبالشان از این حضور، کاملاً نشان دهندۀ این مسئله است؛ در حالی که در نظام جمهوری اسلامی استقال های گسترده و کم نظیر مردمی به خوبی رابطۀ عمیق و پیوند دینی و عاطفی مردم با رهبری و مسئولان نظام را به دنیا نشان می دهد. این پدیدۀ کم نظیر یکی از ارکان مشروعیت نظام و نشانه های وجود مردم سالاری واقعی در آن است. بدیهی است هر چه پیوند عمیق بین مردم و مسئولان نظام سیاسی برقرار باشد و در آموزه های دینی تأکید بر تقویت این پیوند شود، توسعۀ سیاسی کارآمدتری وجود خواهد داشت.

مقام معظّم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان بخش های خبری صدا و سیما فرمودند: «ملت ما ملتی است که با مسئولانش هم رابطۀ فکری دارد، هم رابطۀ عاطفی دارد؛ هم ایمان دینی اش به او حکم می کند که از این مسئولان متابعت کند؛ هم با آنها بده و بستان فکری دارد؛ از آنها حرف می شنود و به آنه حرف می گوید. این وضعی که الان در کشور ما وجود دارد، نظیر آن نه در کشورهای برخوردار از دموکراسی غربی وجود و نه در کشورهایی که شکل های استبدادی حکومت های سوسیالیستی و حزبی را داشت و به طریق اولی نه در این کشورهایی که دیکتاتوری فردی حاکم است؛ یعنی حکومت های پادشاهی یا رؤسای شبه پادشاهی. اگر این چیزی که الان در این هست وجود نداشت، اگر در این یازده سال اول انقلاب پیوند دینی مردم با امام نبود که یک اشارۀ ایشان دلها را منقلب و عقاید را هدایت می کرد و اصلاً نیروها را بسیج می کرد، اگر این عشق مردم به امام و این اعتقاد آنها به اسلام، که این نظام را نمایندۀ اسلام می دانند نبود، شما ببینید این رادیوها و این خبرها و این تحریکاتی که می شود و این ظرافتهایی که در بیان خبر و تنظیم خبرهای خارجی به کار می رود، چه می کرد و چه بر سر این نظام جمهوری اسلامی می آورد. چیز خیلی عجیبی می شد». (21/12/1369)

بهترین وضعیت پیوند عاطفی و مذهبی مردم با مسئولان را در حکومت ولایی می توان یافت. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «ولایت آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی است. آن حکومتی که زورکی باشد، آن حکومتی که با کودتا همراه باشد، آن حکومتی که حاکم عقاید مردمش را قبول نداشته باشد و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد، آن حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم، مثل حکومت های امروز دنیا، از امکانات خاص و از برخورداری ویژه برخوردار باشد و برای او، منطقۀ ویژه ای برای تمتّعات دنیوی وجود داشته باشد، هیچ کدام به معنای ولایت نیست.

«ولایت؛ یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم، ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت آمیز است. مردم به او متّصل و پیوسته اند. به این علاقه مندند و او منشأ همۀ این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا می داند و خود را عبد و بندۀ خدا می انگارد. استکبار در ولایت وجود ندارد. حکومتی که اسلام معرفی می کند، از دموکراسی های رایج دنیا مردمی تر است. با دلها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد. حکومت در خدمت مردم است». (6/1/1379)

بنابر این، رابطۀ بین مردم و حکومت اگر با پیوند عاطفی، عقیدتی، فکری، انسانی و محبت آمیز و... همراه باشد، جامعه از توسعۀ سیاسی عمیق تری برخوردار است.

2. حاکمیت ارزش های دینی و حاکمان پارسا

در مردم سالاری دینی علاوه بر حضور و پیوند مردم با مسئولان، حاکمیت ارزش های دینی در جامعه و نیز حکومت حاکمان پارسا، عادل، قانون گرا و مقیّد به احکام الهی و بندگی خدا، از جمله ویژگی های بسیار مهمی است که در حکومت های شناخته شده در دنیا، مشابه و حتی نزدیک به آن دیده نمی شود. مقام رهبری در این خصوص می فرمایند: «این چیزهایی که ناشی از اصل ولایت در اسلام است چقدر برای انسان ها مفید، پر درخشش، زیبا و جاذبه دار است. هر کس از هر جای دنیا به کشور ما نگاه کند، همین چیزهایی که در زندگی امام بزرگوارمان بود و آنچه این ملت در طول این ده، دوازده سال به آن عادت کرده اند، می بیند. امروز 27 سال است ملت این ویژگی را می بینند. این معنای ولایت است و ما عرض می کنیم که اگر ملت ها قطع نظر از مذاهب و ادیانی که بر آنها حاکم است، بخواهند راه سعادت را پیدا کنند، باید به ولایت اسلامی بر گرداند. البته این ولایت اسلامی به شکل کامل در یک جامعۀ اسلامی عملی است؛ چون ولایت بر اساس ارزش های اسلامی؛ یعنی عدالت اسلامی، علم اسلامی و دین اسلامی است، اما به شکل غیر کامل در همۀ ملت ها و در میان همۀ جوامع عملی است. اگر می خواهند کسی را به عنوان رهبر و حاکم بر جامعه انتخاب کنند، سراغ آن کسی که سرمایه داران معرفی می کنند نروند. سراغ پارساترین و پاک ترین و بی اعتناترین انسان ها به دنیا بروند؛ آن کسی که قدرت را سرمایۀ شخصی خود به حساب نمی آورد و از آن برای سود شخصی خویش استفاده نمی کند. این رشحه ای از رشحات ولایت در اسلام است و دموکراسی های جاری عالم از آن بی نصیبند. این از برکات اسلام است». (10/4/1370)

3.ارزش های حاکم در رقابت های انتخاباتی

نوع رویکرد مردم سالاری دینی به قدرت و نقش ابزاری آن در احقاق حقوق ملت، از شاخصه های مهم در توسعۀ سیاسی است.

در اسلام نوع رقابت با رقابت های انتخاباتی غرب متفاوت است و این مسئله از همان گاه پارسامحوری و شایسته سالاری به مسئولیت ها ناشی می شود. همین طور مشارکت مردم در برابر انتخابات و سرنوشت خود، واقعی است نه متأثّر از احزاب و گروه ها و سرمایه ها؛ بر اساس تکلیف و ناشی از احساس مسئولیت در صحنه های انتخابات حاضر می شوند و لذا درصد شرکت کنندگان قابل مقایسه با لیبرال دموکراسی های غربی نیست. مقام معظّم رهبری در این خصوص می فرمایند: «من همه را توصیه می کنم که این خط صحیح را دنبال کنند. مواظب باشید در حالی که ما دنیای اسلام را به وحدت دعوت می کنیم، دشمن نتواند در میان صفوف خود جمهوری اسلامی اختلاف و تفرقه ایجاد کند. شرط پیروزی ها این است که جنا ح های مختلف در جمهوری اسلامی احترام هم را حفظ کنند و با هم باشند. در جمهوری اسلامی، انتخاب، انتخاب اصلح؛ نه رقابت انتخاباتی. این دعواها و رقابت ها، متعلّق به دموکراسی های غربی است که از خدا و دین هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است. کارهایی که بعضی ها انجام می دهند، باب جمهوری اسلامی نیست. در اینجا، انتخاب اصلح است». (11/7/1369)

همچنین ایشان می فرمایند: «آنچه امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم سالاری را روی آن گذاشته اند، همان دیکتاتوری های قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است؛ یعنی دیکتاتوری گروه ها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروه هاست و مردم در این میان هیچ کاره اند. یک گروه به قدرت دست پیدا می کند و در سایۀ قدرت سیاسی ای که همۀ زمان های امور را در کشور در اختیار او می گذارد و با سوء استفاده از این قدرت، ثروت و پول و سرمایه را به نفع خود گردآوری می کند و آنها را در راه به دست آوردن دوبارۀ قدرت مصرف می کند. دموکراسی های امروز دنیا بر پایۀ تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشم ها و دلهاست. امروز در دنیا هر جا شعار دموکراسی می دهند شما ببینید برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس چه کار می کنند. پول خرج می کنند. دموکراسی در پنجۀ اقتدار پول اسیر است. مردم سالاری امام زمان؛ یعنی مردم سالاری دینی. با این روش به کلی متفاوت است». (20/7/1381)

4. چارچوب حاکم بر مردم سالاری

در اسلام رأی و ارادۀ مردم در چارچوب هدایت قرآن و احکام الهی و آسمانی آن قرار می گیرد و در خارج از آن تحقق نمی یابد؛ در حالی که در دموکراسی های رایج دنیا، چارچوب سرمایه و منافع ثروتمندان، ولو در جهت اشاعۀ فساد و فحشا باشد، بر ارادۀ مردم حکومت می کند. رهبری جمهوری اسلامی در این خصوص می فرمایند: «در منطق اسلام ادارۀ امور مردم و جامعه با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معیّن شده است. مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت ادارۀ کشور را به دست می گیرند. این مردم سالاری، مترقّی ترین نوع مردم سالاری است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است، انتخاب مردم است. اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرّای از هر گونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند». (11/5/1380)

ایشان در ادامه می فرمایند: «امتیاز نظام اسلامی در این است که این چارچوب احکام مقدّس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهن، پرتو افشانی و آنه را هدایت می کند. ... در نظام اسلامی؛ یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت ادارۀ کشور را به وسیلۀ منتخبان خودشان در اختیار دارند. اما این خواست و انتخاب و اراده در سایۀ هدایت الهی، هرگز به بیرون جادۀ صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکتۀ اصلی در مردم سالاری دینی این است این هدیۀ انقلاب اسلامی به ملت ایران است. این تجربۀ جدید و جوانی است، اما تجربۀ قابل تأمّل و پیگیری و قابل تقلیدی است برای همۀ کسانی که دلشان برای فضیلت ها و جامعۀ پاک وپاکیزۀ انسانی می تپد و از جرایم و رذایل اخلاقی و رواج زشتی های خُلقیات بشری رنج می برند». (همان)

نتیجه گیری

انقلاب اسلامی بر اساس اهداف و آرمان های قابل قبول و مستندی به وجود آمد که ریشه در آموزه های دینی و ملی جامعۀ ایران داشت. میل به توسعه و پیشرفت و کمال از جمله دستاوردهایی بود که آیندۀ پیش روی انقلاب اسلامی را با چالش هایی مواجهه کرد. چالشی که امکان فرصت یابی و تهدیدسازی را فراهم کرد. در واقع؛ توسعه به معنای تغییر و تحوّلات مطلوب در ظرف و شرایط بحرانی پس از انقلاب اسلامی و بروز مشکلات موجود، بستری فراهم کرد. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه؛ یعنی توسعۀ سیاسی و کارکرد آن در عرصۀ نظام سازی پس از انقلاب اسلامی، در قالب نسبت بین توسعۀ سیاسی و نظام مردم سالاری دینی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اصول و شاخص های توسعۀ سیاسی و کارآمدی آنها در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است؛ به طوری که نسبت بین شاخص های توسعۀ سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر نظام مردم سالاری دینی و مقایسۀ این دو با یکدیگر نشان می دهد توسعۀ سیاسی در چارچوب تحلیل های علمی جامعه شناسی سیاسی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است؛ زیرا مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ملاک هایی است از جمله: رضایتمندی مردم، ارزش مداری، حق مداری و قانون محوری و نیز در بر دارندۀ ویژگی هایی است که جز در قالب توسعۀ سیاسی قابل تحقق نیست. لذا تقویت و استحکام زیر ساخت های مردمی در عرصۀ سیاست، مقوّم مردم سالاری دینی است و نسبت بین توسعۀ سیاسی و مردم سالاری دینی نسبت مستقیم و همسو می باشد که این امر تلازم پیوسته بین مردم و حکومت در عرصه های مختلف را نشان خواهد داد و در آخر اینکه، توسعۀ سیاسی از نیازها و لوازم خاص یک نظام مردم سالار دینی است. به یقین توسعۀ سیاسی مبتنی بر ارزش های الهی در ایران پس از انقلاب، یکی از دستاوردهای گرانسنگ نظام اسلامی است.

منابع

نهج البلاغه.

- از کیا، مصطفی (1364)؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعۀ روستایی، تهران، اطلاعات، چ دوم.

- افتخاری، اصغر و علی اکبر کمالی (1376)؛ رویکرد دینی و تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- امام خمینی، سید روح الله (بی تا)؛ صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- امام و انتخابات (1370)؛ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

- بدیع، برتران (1376)؛ توسعۀ سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاد، تهران، قومس.

- بشریه، حسین (1377)؛«مشارکت، رقابت و توسعۀ سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، سفیر.

- چپلکوت، رونالد (1378)؛ نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ دوم.

- قوام، عبدالعلی (1371)؛ توسعۀ سیاسی و تحوّل اداری، تهران، قومس.

- میردال، گونار ( 1366)؛ درام آسیایی، ترجمه منوچهر امیری، تهران، امیر کبیر.

- نبوی، سیدعباس (بی تا)؛ «ارکان و مؤلّفه های مردم ساری دینی» در: WWW.Bashghah.net

 

 

نوشته شده توسط: admin 

نظرات